List of D.El.Ed. Students (Session-2015-17)


Sr. No

Roll No

Student's Name

Father’s Name

01.

101

Divya

Ravi Kumar

02.

102

Diksha Sharma

Keval Sharma

03.

103

Rajan Thakur

Shakti Singh

04.

104

Baljeet Rani

Jaspal Singh

05.

105

Ruksana Bibi

Liakat Ali

06.

201

Vabhav

Veer Parkash

07.

202

Vinod Sharma

Ram Pal

08.

203

Amandeep Sharma

Bansi Lal

09.

204

Sarita

Manohar Lal

10.

205

Vandana Guleria

Satpal Guleria

11.

301

Priya Gujral

Inder Kumar

 

 

SMDRSD COLLEGE OF EDUCATION PATHANKOT